یادگیری امری واقعیست ...

می توان آن را از خود کودک آغاز کرد و به محیط خانواده، جامعه و دنیاگسترش داد. 

دارای کلیه امکانات آموزشی و پرورشی بر اساس روش های آموزشی مبتنی بر کودک محور و رشدمحور 

بر اساس رویکرد انسان گرا و فعالیت های مشارکتی (پائولو کوئیلو)

عضو ثابت انجمن پژوهش های آموزشی پویا 

پرورش هوش و خلاقیت بر اساس رویکرد گاردنر 

دارای فضای وسیع اختصاصی برای نوزاد 

همکاری مستمر با انجمن حمایت از حقوق کودکان